2011年12月8日星期四

Refleksi
Kekuatan
Kelebihan pada akhir pengajaran dan pemebelajaran yang telah saya laksanakan ialah objektif pengajaran dan pembelajaran saya tercapai. Hasil pembelajaran juga tercapai. Murid dapat menguasai isi pengajaran dan pembelajaran serta kemahiran yang disampaikan dengan memuaskan. Guru juga telah Berjaya menghasilkan sebuah pengajaran dan pembelajran yang berkesan.
Murid yang terlibat secara aktif dan mampu mengikuti isi pelajar yang ingin disampaikan. Isi pelajaran yang bersesuaian dan murid dapat konsep yang ingin diberi penegasan. AKtiviti yang dirancang dapat memupuk nilai kerjasama antara murid –murid serta mengukuhkan kefahaman mereka terhadap isi pengajaran yang disampaikan. Juga tidak ketinggalan dengan bahan bantu mengajar yang menarik perhatian murid dan seterusnya  dapat meningkatkan pencapaian objektif  pembelajaran pada hari itu. Selain itu, kawalan kelas turut berjalan dengan teratur dan lancar.
Penerapan nilai diterapkan mengikut situasi pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancang. Interasi dan komunikasi antara guru dengan murid sangat penting untuk memastikan murid memahami isi pelajaran dan kemahiran yang disampaikan oleh itu Sebagai seorang guru semasa menerang sesuatu konsep dengan menggunakan intonasi yang betul dan jelas supaya murid dapat difahami dengan mudah.Seterusnya saya boleh mendapati murid-murid saya dapat belajar dengan hati yang gembira. Semasa saya menenyoal soalan , jika ada murid yang menjawab dengan betul saya juga membuat peneguhan melalui pujian dan teguran di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran saya. Secara keseluruhan, kekuatan sesi pengajaran dan pemebelajaran ialah murid dapat memahami sesi pengajaran dan pembelajaran yang guru sampaikan.
Kelemahan
Kelemahan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pada kali ini ialah pengurusan masa. Saya mendapati bahawa terdapat kumpulan yang terlalu lemah dalam mengikut arahan guru yang disampaiakn , mereka memerlukan guru membimbing untuk menjawab soalan yang ditanya. Saya telah mengambil masa yang lama semasa membimbing kumpulan itu, ini disebabkan beberapa murid tidak member perhatian semasa guru mengajar di depan dan suka berbual -bual dengan kawanya.

Cara mengatasi/ Penambahbaikan
Kelemahan yang terdapat pada sesi pengajaran dan pembelajaran perlu diatasi. Guru perlu memikir alternative yang sesuai untuk memperbaiki kelemahan yang kenalpasti. Guru perlu sentiasa peka dengan perkembangan semasa untuk dikongsi bersama semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain tiu, saya perlu menyediakan pelbagai aras soalan di dalam lembaran kerja. BAgi mengatasi masalah pengurusan masa, saya perlu mengkaji dan menyelidik beberapa faktor masa aktiviti supaya murid dapat memahami kehendak soalan atau arahan yang diberi. Masa sesi pengajaran dan pembelajaran agak singkat menyukarkan gurhu untuk menyebabkan murid kelihatan agak pasif. Selain itu, guru juga harus menyediakan lembaran kerja berasingan mengikut aras pengetahuan murid supaya semua murid boleh mengikuti pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, saya juga dapat memastikan murid-murid saya menyiapkan lembaran kerja yang diberikan oleh saya dengan lengkap dan sempurna melalui pemantauan kelas. Selain itu, aktiviti semasa pengajaran dan pembelajran juga perlu ditambah dengan yang berpusatkan murid. Ahl ini, adalah penting untuk memastikan murid agar tidak hilang tumpuan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru juga perlu bijak semasa mengendalikan aktiviti untuk murid agar semua murid faham apa yang perlu dilakukan.

2011年12月5日星期一

Rancangan Pengajaran Harian

Tema                                       :  Mesra Jiran
Tajuk                                       :  Jiran saya
Kelas                                       : 1A
Bilangan murid                       : 32 orang
Fokus utama:
Standard kandungan               : 4.1 Menyebut dan memahami unsur  seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
Standard Pembelajaran           : 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur
Fokus sampingan
Standard kandungan               :  1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Standard Pembelajaran           : 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

Objektif:  Pada akhir pengajran, murid dapat:
i)                    Menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.
ii)                  Menamakan kata nama Am yang terdapat dalam gambar.
Pengisian kurikulum
i)                    Ilmu: Pendidikan Moral
Nilai: Kasih sayang, keberanian
ii)                  KBT: Verbal linguistic, Visual ruangn, Kinestetik
Sistem bahasa:
Tatabahasa: Kata nama am


Perkembangan dan masa
Aktiviti guru
Aktiviti pelajar
Kaedah strategi
Set induksi
4 minit
Guru mempamerkan seni kata lagu “ Datuk Saya Ada Kebun”dan menyebut seni kata lagu tersebut.

Guru dan murid menyanyi beramai-ramai sambil melakukan aksi yang sesuai.
Murid dibimbing oleh guru untuk menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan aksi yang sesuai.

Murid menyanyikan lagu tersebut secara berkumpulan dan kelas.
Menyanyi seluruh kelas

Lampiran 2
Seni kata lagu “ Datuk Saya Ada Kebun”

Langkah 2
12 minit
Guru memaparkan gambar tunggal pada papan tulis.

Murid diminta menamakan Kata Nama Am yang terdapat dalam gambar tersebut dan membincangkan tentang perkataan tersebut.
Contoh
-          Bunyi haiwan

Penyoal seluruh kelas dengan menggunakan teknik menyanyi

Nilai kasih Sayang

Lampiran 1
Gambar tunggal ( carta gambar atau slaid powerpoint.)
Langkah 3
10 minit
Guru menyediakan 5 kepiing kad perkataan .
( anjing, arnab, kambing, burung, kucing)

Guru memilih 5 orang murid secara rawak.

Guru meminta murid membaca nama-nama haiwan dengan sebutan yang betul.

Guru meminta murid melekatkan kad perkataaan di depan.
Murid diminta melekatkan kad perkataan pada gambar yang sesuai pada gambar yang sesuai pada Lampiran 1.

kemudian murid diminta menyebut nama-nama haiwan dengan sebuatan yang betul.

murid yang melekatkan kad perkataan diminta bercerita tentang haiwan-haiwan yang telah disebut tadi
KBT: Kontekstual
Nilai: keberanian


Lampiran 3 – kad perkataan

Lampiran 1- Kad gambar
Langkah 4
4 minit
Guru meminta murid menyanyi semula lagu “ Datuk Saya Ada Kebun” dengan intonasi dan gaya dan sesuai sebagai penutup.
Murid diminta menyayikan semula lagu lagu “ Datuk Saya Ada Kebun” dengan intonasi dan gaya dan sesuai sebagai penutup.
Menyanyi seluruh kelas

Lampiran 2- Seni kata lagu “ Datuk Saya Ada Kebun”Seni kata lagu       (Datuk Saya Ada Kebun)

Datuk saya ada kebun,
Iyo iyo o,
Di kebunnya ada ayam,
Iya iya o…
Kok, kok ni, dan kok kok tu,
kok ni kok yu
Kok, kok, kok, kok, kok

Datuk saya ada kebun. Iya iya o,
Di kebunnya ada itik,
iya iya o…
Kuek,kuek ni dan kuek kuek tu,
Kuek ni kuek tu,
Kuek, kuek, kuek, kuek, kuek,
( ulang untuk semua haiwan)
Irama lagu “ Pak Mamat Ada kebun”